Nieuws

Pro­vin­cie legt beper­kin­gen op voor oefen­vluch­ten lucht­ha­ven Kortrijk-Wevelgem

2015-08-24 00:00:00 -  Provincie legt beperkingen op voor oefenvluchten luchthaven Kortrijk-Wevelgem

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft beslist om gedurende een proefperiode van twee jaar bijkomende voorwaarden op te leggen voor oefenvluchten en doorstartvluchten van kleinere vliegtuigen op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem.

In de huidige milieuvergunning staan al een aantal beperkingen rond doorstartvluchten: een algemeen verbod op zon- en feestdagen, tussen 12 en 14 uur op zaterdagnamiddag (in juli en augustus vanaf 12 uur op zaterdagnamiddag) en na 18 uur.

Maar er zijn de voorbije jaren meer doorstartvluchten geweest dan vroeger. De deputatie wil de impact van die toename nu beperken met extra beperkingen. Tijdens de proefperiode wil de Provincie de effectiviteit van de beperkingen nagaan.

Voorlopige beperkingen

De komende twee jaar worden geen quota of andere beperkingen qua aantal oefenvluchten opgelegd. Wel voorziet de deputatie een pakket aan randvoorwaarden waarvan de impact gedurende een proeftermijn van twee jaar nauwgezet zal opgevolgd worden:

- de kleinere vliegtuigen dienen voortaan voorzien te worden van geluidscertificaat waaruit blijkt dat ze het geluid aanzienlijk gedempt hebben

- er mogen nog maximaal 3 (i.p.v. 4) toestellen tegelijkertijd voor oefenvluchten in circuit zijn

- de voorbije jaren gingen gemiddeld 20 % van de doorstarten op zaterdag door, om een verdere verschuiving richting zaterdag tegen te gaan wordt dit percentage nu verankerd in de milieuvergunning

- een aantal bindende richtlijnen voor piloten inzake geluidsbeheersing bij oefenvluchten, zoals opstijging vanaf het begin van de startbaan en nauwgezet volgen van het vliegcircuit

- de luchthaven dient een globale geluidsnota met aangepast geluidsactieplan te laten opstellen door een geluidsdeskundige en dient jaarlijks de geluidscontouren te laten berekenen

- de luchthaven dient, samen met de gemeente Wevelgem en de stad Kortrijk, de aanwezige helikopterbedrijven en vliegscholen, een communicatieplan en volwaardig klachtenmeldpunt uit te werken

Verzoek van Vlaamse afdeling milieu-inspectie

De Provincie West-Vlaanderen nam de beslissing over de tijdelijke voorwaarden na het verzoek van de Vlaamse afdeling milieu-inspectie om bijkomende randvoorwaarden en beperkingen op te leggen rond oefenvluchten en doorstartvluchten van kleinere vliegtuigen op de luchthaven. Bij haar beslissing volgde de deputatie het unaniem advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (m.i.v. de vertegenwoordigers van de betrokken Vlaamse adviesinstanties afdeling Milieuvergunningen en Agentschap Zorg en Gezondheid).

Het is de bevoegdheid van de Vlaamse Regering om milieunormen te bepalen rond luchthavens. Die bepalen expliciet dat de algemene geluidsvoorwaarden niet gelden voor luchthavens. Maar dit belet niet dat in de concrete milieuvergunning voor een luchthaven maatregelen kunnen genomen worden over specifieke vormen van hinder.

Milieuvergunning uit 2004 blijft basis

De milieuvergunning door de deputatie verleend in 2004, blijft de uitgangsbasis voor de beoordeling van elk vergunningsdossier m.b.t. de luchthaven. De randvoorwaarden van die milieuvergunning worden nog steeds gerespecteerd.

De redactie