Privacybeleid

Algemeen

Dit privacybeleid is van toepassing op alle Internet-initiatieven van Regionale Media Maatschappij N.V. en haar divisies (Focus & WTV en Picstory), hierna genoemd 'RMM', met adres: Kwadestraat 151b, 8800 Roeselare, en ondernemingsnummer BE0475.952.274. Met dit privacy beleid willen we jou zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe jij er controle over hebt. Wij vinden de bescherming van persoonlijke gegevens van de gebruikers van onze website en app belangrijk.

Elke gebruiker wordt verondersteld bij gebruik van de website en app kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. Elke gebruiker geeft eveneens de toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

Verzameling van persoonsgegevens

RMM verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van de website en app. Deze gegevens worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Regionale Media Maatschappij N.V. met adres Kwadestraat 151b in 8800 Roeselare.

Onder 'persoonsgegevens' verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben. Deze worden op 2 manieren verzameld:

 • uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens
 • automatisch verzamelde persoonsgegevens

Uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens

Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld bij het gebruik van een functionaliteit van de website en app:

- Aankoop van videoreportage(s)
- Boeking van een rondleiding
- Deelname aan wedstrijden of acties
- Inschrijven voor een infosessie
- Aanleveren van een weerfoto
- Bezorgen van nieuwstip
- Inschrijving op de dagelijkse nieuwsbrief
- Registratie voor aanmelden op de website
- Bezoeken van onze website en bekijken van video's

Deze gegevens worden geacht vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

De opgegeven gegevens worden geacht juist en volledig te zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens kan ertoe leiden dat een dienst of toegang wordt ontzegd.

Automatisch verzamelde persoonsgegevens

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze website of app, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie registreren zoals: IP-adres, gebruikt toestel, bezochte pagina's, taal en type van de browser, schermgrootte.

Dit kan gaan om de volgende gegevens:

 • Als je op één van onze websites of apps aanmeldt aan de hand van jouw gebruikersaccount van een sociale netwerksite (Facebook, Google, …) dan kunnen wij hieruit – voor zover je hiertoe de toestemming gegeven hebt – informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt.
 • Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie waar jij je bevindt (bij benadering) vaststellen.
 • Tijdstip, frequentie en duur van gebruik
 • Hoe je gebruik maakt van onze nieuwsbrieven, websites of welke artikels, video’s, foto’s, pagina’s je bekijkt, leest of deelt.
 • Hoe je op onze website bent terechtgekomen (via welke referrer of zoekwoord)
 • Informatie over het toestel waarop je onze website of app bekijkt (besturingssysteem, browser, schermgrootte)
 • Of je gebruiker bent van adblocker software bij het bezoeken van onze website

Verwerking van persoonsgegevens

Onder 'verwerking van gegevens' verstaan we onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Doel voor verwerking van persoonsgegevens

RMM verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

De persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • marketingdoeleinden: informatie verstrekken over de dienstverlening en aanbiedingen
 • personalisatie en targeting: beter zicht op het profiel en de vermoedelijke interesses van gebruikers van de website en app om de inhoud af te stemmen op jouw voorkeuren
 • analyse: evaluatie van het gebruik van de website en app om deze te verbeteren of uit te breiden met nieuwe functionaliteiten
 • het leveren van een dienst of product (zoals de aankoop van een videoreportage of de boeking van een rondleiding) en het daarbij bezorgen van eventuele praktische informatie en mededelingen
 • aanmelden op de website
 • voldoen aan wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan RMM is onderworpen (zoals fiscale verplichtingen)

RMM zal jouw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden.

Geschillen

De verwerking van de persoonsgegevens binnen RMM is onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de inhoud op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Kortrijk, onverminderd het recht van RMM om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Jouw rechten

Je hebt verschillende rechten conform regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens:

 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
  Indien je redenen kunt aanvoeren betreffende jouw specifieke situatie, en het recht om in sommige gevallen beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens aan te vragen, zoals beschreven in de regelgevingen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen commerciële doeleinden of marketingdoeleinden
  Je kunt op elk gewenst moment aangeven dat je geen communicatie van ons wilt ontvangen omtrent aanbiedingen, nieuws of evenementen. Dit recht kan je bij een mailing specifiek uitoefenen door op de knop 'afmelden' te klikken in elke marketingmail die wij versturen. Je kunt ook bezwaar maken tegen profilering.
 • Recht op intrekking toestemming
  Je kunt op elk gewenst moment jouw toestemming intrekken voor de doeleinden waarvoor wij jouw toestemming hebben verkregen.
 • Recht op informatie
  Je hebt het recht om duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie te verkrijgen over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en wat jouw rechten zijn. Dit privacybeleid is hier een voorbeeld van.
 • Recht op inzage in jouw persoonsgegevens
  Je hebt het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens (de gegevens die worden gebruikt, voor welke doeleinden,...) en een kopie van de verzamelde persoonsgegevens.
 • Recht op correctie
  Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren indien deze, ondanks onze inspanningen om jouw gegevens actueel te houden, onjuist of onvolledig zijn. Zo kunnen wij voldoen aan onze verplichting om over actuele gegevens over jou te beschikken.
 • Recht op verwijdering (of recht te worden vergeten)
  Je hebt het recht jouw gegevens te laten wissen of verwijderen. Dit recht kan beperkt worden in het kader van onze contractuele of wettelijke plichten (zoals een lopend contract, boekhoudkundige verplichtingen, een gerechtelijke procedure).

Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij willen je vragen contact met ons op te nemen alvorens een klacht in te dienen, zodat we kunnen proberen samen het probleem op te lossen.

Je kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via een e-mail naar info@focus-wtv.be om een recht uit te oefenen. Dit kan ook door een brief aan ons adres te richten: Regionale Media Maatschappij, Kwadestraat 151b, 8800 Roeselare. Je vindt al onze contactgegevens op deze pagina: https://www.focus-wtv.be/contact.

Bescherming en beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers. RMM maakt gebruik van passende beveiligings- en beschermingsmaatregelen conform de nieuwste technologieën en eist dit ook van de gegevensverwerkers.

Het aantal medewerkers van RMM dat toegang heeft tot jouw persoonlijke informatie is beperkt tot de personen die de informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Indien de verwerking van persoonsgegevens overdracht van gegevens omvat om een dienstverlening uit te voeren, zorgen wij ervoor dat deze overdracht onder gepaste omstandigheden plaatsvindt, met voldoende bescherming, beveiliging en vertrouwelijkheid.

Onze website en app vermeldt soms links naar sites van derden die niet onder dit privacybeleid vallen. Lees daarom aandachtig hun beleid inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Wijzigingen privacybeleid

RMM behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid ten allen tijde aan te passen. Indien vereist of noodzakelijk zullen wij je hiervan op de hoogte stellen en/of om jouw toestemming vragen. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie. Wij raden je daarom aan om dit beleid bij elk bezoek aan onze website te raadplegen zodat je op de hoogte bent van de meest recente versie.