Nieuws

Vlaam­se rege­ring richt Tas­kfor­ce op om water­over­last in de toe­komst te voorkomen

Wateroverlast westhoek overstroming

De Vlaamse regering richt een Taskforce op om op relatief korte termijn een verder antwoord te bieden op de extreme wateroverlast in de Westhoek. Ze zal ook een concreet actieplan uitrollen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Ondanks diverse maatregelen om de waterwegen te onderhouden, is de Westhoek en dan vooral de IJzervlakte overstroomd. “We zien vandaag ongeziene situaties en die hakken heel erg in. We stellen vast dat de huidige vaste voorzieningen ontoereikend zijn om dergelijke extreme debieten vanuit de IJzer af te voeren naar de zee", zegt minister Lydia Peeters.  

De Vlaamse Waterweg nv heeft grote mobiele pompen geïnstalleerd om  water af te voeren richting de Noordzee. "Gisterenavond zijn ook grote hoeveelheden water afgevoerd via Terneuzen."

Snelle acties

Om de waterveiligheid en het duurzaam waterbeheer in de Westhoek en het IJzerbekken verder aan te pakken, ook in de toekomst, komt er een kerngroep die binnen een maand een advies moet uitbrengen aan de Vlaamse regering.

"Verdere investeringen in waterbeheersing van onze waterlopen zijn aan de orde.”

Lydia Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken (Open VLD)

“Bedoeling is om zo snel mogelijk tot concrete acties te komen die we kunnen uitrollen op korte, middellange als lange termijn om zo de waterveiligheid in de Westhoek en meer bijzonder het IJzerbekken te verbeteren. Verdere investeringen in waterbeheersing van onze waterlopen zijn aan de orde.”

"Grootschalige investeringen"

“Rond de Heulebeek, waar gisterenavond een nooddijk opgetrokken is, hebben we een riviercontract met alle lokale besturen met investeringen om de regio te herstellen: de ingekokerde beek opnieuw openleggen, hermeanderen, een winterbed aanleggen. Waar mogelijk kopen we woningen, die helaas vergund werden, aan in overstromingsgevoelig gebieden. Ons Klimaatadaptatieplan heeft daarvoor een budget van 7 miljoen euro”, zegt minister Zuhal Demir.

“Maar we zullen ook in de kwetsbare omgeving van de IJzer het voorbeeld van grootschalige investeringen zoals het Rivierherstel Leie moeten volgen.”

Franse samenwerking

Er wordt ook afgestemd met buurland Frankrijk. Dit moet leiden tot een verdere verankering van afspraken rond internationaal waterbeheer. Het bovenstrooms bergen van water komt ook op de Europese agenda.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere