Wedstrijdreglement

Dit reglement legt de algemene deelnemingsmodaliteiten vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die lopen via www.focus-wtv.be. Indien voor een specifieke wedstrijd een afzonderlijk reglement beschikbaar is, wordt dit duidelijk vermeld.

Algemeen

De wedstrijden worden georganiseerd door N.V. Regionale Media Maatschappij (RMM), Kwadestraat 151b, 8800 Roeselare. Uw gegevens kunnen opgenomen worden in het bestand van N.V. Regionale Media Maatschappij (RMM), Kwadestraat 151b, 8800 Roeselare. Zo kunnen wij u ook in de toekomst op de hoogte houden van onze activiteiten. Wenst u dit niet, stuur dan een brief met kopie van uw identiteitskaart naar N.V. Regionale Media Maatschappij (RMM), Kwadestraat 151b, 8800 Roeselare.

U hebt ten allen tijde het recht deze gegevens te raadplegen of te laten verbeteren. Bij elke elektronische post die u van RMM zal ontvangen krijgt u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. Hierbij wordt de wet op de privacy van 8/12/1992 en 11/12/1998 en de wet op de ehandel van 11/03/2003 strikt nageleefd.

De wedstrijden kunnen op diverse manieren worden bekendgemaakt:

 • via promotie op Focus en WTV (via spots, programma’s, …)
 • via de website www.focus-wtv.be e.a.
 • via de e-nieuwsbrief van Focus en WTV
 • via advertenties in diverse printmedia

De wedstrijden richten zich tot iedereen, uitgezonderd de personeelsleden van de Regionale Media Maatschappij en hun familieleden (echtgenoot, echtgenote en/of kinderen). Ook verenigingen / vennootschappen zijn uitgesloten van deelname. RMM houdt zich het recht voor personen te weigeren tot deze wedstrijd.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. RMM houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door RMM opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Wedstrijden via de website zijn enkele toegankelijk voor mensen die online meespelen.

Deelnemen

Om op een geldige wijze deel te nemen aan de wedstrijd, dienen de deelnemers deze stappen te doorlopen:

 • deelnemers ontvangen na deelname een mail met een link om hun persoonlijke gegevens op te geven
 • wie reeds eerder deelgenomen heeft hoeft enkel zijn/haar persoonlijke gegevens te controleren
 • beantwoorden van vraag / schiftingsvraag indien van toepassing.

Het is mogelijk dat er een andere procedure voorzien is voor bepaalde wedstrijden.

Geldigheid van deelname:

 • geldig is een deelname met correcte registratiegegevens > wordt als fraude aanzien: fictieve gegevens opgeven bij registratie
 • geldig is een deelname voortvloeiend uit een redelijk aantal kansen > wordt als fraude aanzien: meerdere malen deelnemen met fictieve persoonsgegevens of persoonsgegevens van derden
 • geldig is een deelname waarbij de juiste handelingen gebeuren > wordt als fraude aanzien: het manipuleren van de game door ongeoorloofde handelingen en/of speciale software.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Hierover dient RMM zich niet te verantwoorden.

Deelname aan de wedstrijden op www.focus-wtv.be is gratis

Deelnemers aan wedstrijden via www.focus-wtv.be aanvaarden dat hun gegevens verder gebruikt kunnen worden door de Regionale Media Maatschappij voor promotionele doeleinden. Zoals ook duidelijk gesteld in de opt-in bij registratie.

RMM is niet verantwoordelijk voor technische storingen. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege RMM.

Winnaars

Indien er gewerkt wordt met vraag / schiftingsvraag gebeurt de selectie van de winnaar(s) op basis van de antwoorden op die vragen. Zo niet wordt de winnaar(s) ad random verkozen.

De winnaars worden gewaarschuwd via één of een combinatie van volgende mogelijkheden:

 • via de website www.focus-wtv.be
 • per brief die naar het privé-adres wordt verstuurd
 • per telefoon
 • per mail

De naam van de winnaar(s) worden dus niet noodzakelijk gepubliceerd. Er wordt ook geen inzage gegeven in de winnaarslijsten.

Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar de toestemming tot publicatie van hun naam en adres en hun identificatie als winnaars. Zij geven hierbij eveneens toestemming tot het eventueel nemen en publiceren van een foto met het oog op de bekendmaking van de winnaar en verzaken daarbij aan alle rechten wat dat betreft. Ook gaat de deelnemer akkoord voor uitzenden beelden via Focus & WTV indien de prijsuitreiking werd gefilmd.

Prijzen

De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden of partners. De prijzen zijn strikt persoonlijk en mogen in geen geval worden doorverkocht aan derden.

Deelname aan een wedstrijd betekent dat de deelnemer er zich toe verbindt om de prijs te aanvaarden. Vb. indien men meedoet om een ticket voor een evenement te winnen, verbindt de deelnemer er zich toe om naar dat evenement te gaan. Indien hij of zij belet is, wordt er van de deelnemer verwacht dat hij of zij RMM daarvan op de hoogte brengt. Contactgegevens zijn te vinden op www.focus-wtv.be Zo niet kan RMM de deelnemer uitsluiten voor alle verdere wedstrijden.

Er wordt duidelijk gecommuniceerd met de winnaar(s) hoe de prijzen verkregen kunnen worden.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan RMM noch verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten, noch voor vertraging in ontvangst.

Indien de prijzen moeten afgehaald worden, krijgt de deelnemer hiervoor maximum anderhalve maand de tijd na de ontvangst van een bericht dat men heeft gewonnen. Na deze termijn komt de prijs te vervallen.

Varia

Buiten dit reglement, wordt er geen informatie m.b.t. deze wedstrijd uitgewisseld.

Als, in geval van overmacht, de wedstrijd zou moeten geannuleerd worden, kan RMM hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. Evenmin kan de organisator verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem.

Deelname aan de wedstrijd houdt volledige aanvaarding in van dit reglement. RMM behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om onafhankelijk elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd -net als alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement- op te lossen. Deze beslissingen zijn onherroepbaar. Geen enkele klacht zal telefonisch behandeld worden.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege RMM.

Dit wedstrijdreglement is steeds consulteerbaar via www.focus-wtv.be.