Nieuws

Pro­vin­cie brengt advies uit over Ventilusproject

2019-06-20 00:00:00 - Provincie brengt advies uit over Ventilusproject

De deputatie van de provincie heeft vandaag een advies uitgebracht over de startnota van het geplande Ventilusproject.

De Provincie West-Vlaanderen is zich bewust van het belang van het project maar benadrukt dat alle mogelijke alternatieven objectief en evenredig afgewogen moeten worden. Volgens de deputatie legt de startnota te veel nadruk op het voorkeursalternatief.

Zuinig ruimtegebruik en ondergronds

Ook het zuinig ruimtegebruik moet één van de uitgangspunten zijn bij het zoeken naar een tracé en het inrichten van de verschillende stations.  Daarvoor is het aangewezen dat de lijnen zoveel mogelijk ondergronds worden gebracht, dat de totale lengte van het bovengrondse hoogspanningsnet niet wordt uitgebreid en dat de lijnen gebundeld worden met lijnvormige structuren zoals bestaande hoogspanningslijnen, autosnelwegen en waterlopen.

Lees ook:

De redactie