Opvang in mili­tai­re basis is vol­gens bur­ge­mees­ter Mid­del­ker­ke onwettelijk

2015-10-02 00:00:00 - Opvang in militaire basis is volgens burgemeester Middelkerke onwettelijk

Het gemeentebestuur van Middelkerke blijft zich verzetten tegen de komst van een opvangcentrum voor vluchtelingen in buurgemeente Nieuwpoort.

De burgemeester van Middelkerke heeft daarom juridisch advies ingewonnen bij specialisten in ruimtelijke ordening. Zij heeft bedenkingen bij het inplanten van een opvangcentrum in een actieve militaire kazerne. Volgens haar blijkt nu dat de voorgenomen inplanting stedenbouwkundig onwettelijk is.

Onbehoorlijk bestuur

Janna Rommel-Opstaele: "De Vlaamse regering heeft nog maar pas op 17 juli 2015 beslist dat er een voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning nodig is om een militaire functie om te zetten in een functie voor asielcentrum. Hoewel deze wetswijziging nog niet gepubliceerd is in het staatsblad, meen ik dat de gestemde wet toch moet nageleefd worden. Het zou getuigen van onbehoorlijk bestuur van de federale overheid om snel een asielcentrum te organiseren die tegen de Vlaamse wetgeving ingaat."

De militaire basis ligt op grondgebied Nieuwpoort. Uit navraag blijkt dat er geen stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd, noch bij departement Ruimte Vlaanderen, noch bij de stad Nieuwpoort. Bijgevolg blijft de burgemeester van Middelkerke zich verzetten tegen de komst van een asielcentrum in de basis, zowel vanuit veiligheidsoverwegingen als vanuit wettelijke motieven.

Koksijde

Ook de burgemeester van Koksijde, Marc Vanden Bussche, stelde zich al vragen over de voorschreven wetten. "Volgens de bevoegde minister, Joke Schauvliege, is er geen probleem. Wij hebben die vraag ook gesteld. Het zou natuurlijk heel wat oplossen mocht ze dat antwoord laten publiceren, zodat iedereen zekerheid krijgt over de wettelijkheid."

Ben Storme